pl en
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat
(dane roczne)

2016

2015

2014

2013

2012

I. Przychody ze sprzedaży
produktów

136
797

117
651

97
547

95
998

88
373

II. Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

153
727

131
589

111
375

103
050

95
467

III. Przychody ze sprzedaży

290
524

249
240

208
922

199
048

183
841

IV. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

108
226

90
639

79
481

83
040

76
906

V. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

135
579

117
351

101
073

92
292

85
861

VI. Zysk  (strata)
brutto na sprzedaży

46 719

41 249

28 367

23 716

21 074

VII. Pozostałe przychody
operacyjne

1344,47

1080

1
540

901

1
210

VIII. Koszty sprzedaży i
ogólnego zarządu

27
089

23
765

20
333

19
783

16
222

IX. Pozostałe koszty
operacyjne

1776,77

2110

502

145

606

X. Zysk operacyjny

19 198

16 455

9
072

4
689

5
456

XI. Przychody finansowe

385,172

70

493

373

148

XII. Koszty finansowe

2
807

2
361

3
391

2
739

3
084

XIII. Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

16 776

14 163

6 175

2 323

2 520

XIII. Podatek dochodowy

3338,61

3008

1
407

446

-1
426

XIV. Zysk (strata) netto z
działalności kontynuowanej

13
437

11
155

4
768

1
877

3
945

XV. Zysk (strata) z
działalności zaniechanej

0

0

0

0

0

XVI. Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej

13
437

11
155

4
768

1
877

3
945

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca na udziały
niekontrolujące

0

0

0

0

0

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom
jednostki dominującej

13
437

11
155

4
768

1
877

3
945

 

Rachunek zysków i strat
(dane roczne)

I H 2017

I H 2016

I H 2015

I H 2014

I. Przychody ze sprzedaży
produktów

71
478

66
503

55
225

45
460

II. Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

100
300

79
215

67
261

56
980

III. Przychody ze sprzedaży

171 777

145 718

122 486

102 440

IV. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

54
528

53
075

42
635

38
571

V. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

90
528

70
410

60
365

51
496

VI. Zysk  (strata)
brutto na sprzedaży

26 722

22 233

19 485

12 373

VII. Pozostałe przychody
operacyjne

517

626

386

517

VIII. Koszty sprzedaży i
ogólnego zarządu

17
024

12
547

11
356

9
728

IX. Pozostałe koszty
operacyjne

120

766

618

52

X. Zysk operacyjny

10 095

9 547

7 897

3 110

XI. Przychody finansowe

1
821

234

365

25

XII. Koszty finansowe

1
542

1
635

1
370

1
212

XIII. Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

10 375

8 146

6 893

1 924

XIII. Podatek dochodowy

1
812

1
642

1
468

1
520

XIV. Zysk (strata) netto z
działalności kontynuowanej

8
563

6
503

5
425

404

XV. Zysk (strata) z
działalności zaniechanej

0

0

0

0

XVI. Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej

8
563

6
503

5
425

404

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca na udziały
niekontrolujące

3

0

0

0

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom
jednostki dominującej

8
560

6
503

5
425

404

 

 

 

 

 

Liczba akcji

7
159 200

7
159 200

5
409 200

5
409 200

Zysk / strata na 1 akcję

1,20

0,91

1,00

0,07

 

42916

30.06.2016

30.06.2015

30.06.2014

Amortyzacja

5
158

3
624

3
237

2
790

EBITDA

15
253

13
171

11
134

5
900

 

Rachunek zysków i strat
(dane roczne)

I Q 2017

I -III Q 2016

III Q 2016

I Q 2016

I -III Q 2015

III Q 2015

I Q 2015

I. Przychody ze sprzedaży
produktów

34 561

102
540

36
037

32
801

86
029

30
804

30
048

II. Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

56 679

117
751

38
536

35
375

100
486

33
225

29
825

III. Przychody ze sprzedaży

91 240

220
291

74
573

68
177

186
515

64
029

59
873

IV. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

26 299

80
589

27
514

25
887

66
121

23
486

23
785

V. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

51 302

104
528

34
118

31
625

90
309

29
944

26
555

VI. Zysk  (strata)
brutto na sprzedaży

13 638

35
174

12
940

10
664

30
084

10
599

9
533

VII. Pozostałe przychody
operacyjne

240

1
082

456

259

705

318

197

VIII. Koszty sprzedaży i
ogólnego zarządu

8 414

19
945

7
398

6
060

16
572

5
217

5
295

IX. Pozostałe koszty
operacyjne

22

1
278

512

381

1
171

553

268

X. Zysk operacyjny

5 442

15
033

5
486

4
483

13
046

5
148

4
166

XI. Przychody finansowe

1 664

304

70

143

15

-350

590

XII. Koszty finansowe

624

1
607

-28

396

1
769

398

519

XIII. Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

6 482

13
730

5
584

4
231

11
292

4
399

4
237

XIII. Podatek dochodowy

1 093

2
889

1
247

824

2
354

886

987

XIV. Zysk (strata) netto z
działalności kontynuowanej

5 388

10
840

4
337

3
407

8
937

3
513

3
250

XV. Zysk (strata) z
działalności zaniechanej

0

0

0

0

0

0

0

XVI. Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej

5 388

10
840

4
337

3
407

8
937

3
513

3
250

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca na udziały
niekontrolujące

2

0

0

0

0

0

0

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom
jednostki dominującej

5 387

10
840

4
337

3
407

8
937

3
513

3
250

Bilans Aktywa
(dane roczne)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

I. Aktywa trwałe

111
849

72
298

71
507

64
863

52
710

49
787

1. Wartości niematerialne i
prawne

187

188

140

161

276

416

2. Rzeczowe aktywa trwałe

111
310

71
950

71
235

64
697

52
434

49
362

3. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

46

59

0

0

0

0

4. Należności
długoterminowe

307

101

132

5

0

9

II. Aktywa przeznaczone do
sprzedaży

234

0

0

0

0

0

III. Aktywa obrotowe
krótkoterminowe

105
550

97
880

64
268

66
889

62
468

46
826

1. Zapasy

46
994

39
312

34
885

36
196

31
527

23
009

2. Należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe należności

47
873

26
190

27
016

28
269

29
472

22
887

3. Należności z tytułu
podatku dochodowego

633

767

986

1
284

886

402

4. Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

10
051

31
610

1
381

1
139

583

529

AKTYWA  RAZEM

217 633

170 177

135 775

131 752

115 178

96 614

 

Bilans Aktywa
(dane roczne)

31.06.2017

31.03.2017

31.12.2016

30.09.2016

30.06.2016

31.03.2016

31.12.2015

30.09.2015

30.06.2015

31.03.2015

I. Aktywa trwałe

124
989

118
112

111
849

94
059

76
344

72
967

72
298

71
853

70
400

70
892

1. Wartości niematerialne i
prawne

347

185

187

177

201

155

188

192

103

121

2. Rzeczowe aktywa trwałe

124
242

117
313

111
310

93
446

75
857

72
663

71
950

71
519

70
153

70
626

3. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

50

42

46

84

73

60

59

40

37

26

4. Należności
długoterminowe

350

572

307

352

214

88

101

102

107

120

II. Aktywa przeznaczone do
sprzedaży

234

234

234

234

234

0

0

0

0

0

III. Aktywa obrotowe
krótkoterminowe

113
032

120
299

105
550

116
315

122
144

118
608

97
880

70
470

69
792

66
160

1. Zapasy

44
939

45
116

46
994

42
305

41
788

44
833

39
312

31
646

29
665

29
385

2. Należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe należności

53
416

59
626

47
873

49
221

50
810

39
803

26
190

36
572

37
534

33
386

3. Należności z tytułu
podatku dochodowego

432

633

633

180

189

471

767

501

767

831

4. Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

14
245

14
924

10
051

24
610

29
357

33
502

31
610

1
752

1
826

2
558

AKTYWA  RAZEM

238 255

238 645

217 633

210
608

198
722

191
575

170
177

142
323

140
192

137
052

Bilans Pasywa
(dane roczne)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

I. Kapitał własny ogółem

94 215

80 709

37 751

33 560

31 748

25 162

1. Kapitał akcyjny

7
159

7
159

5
409

5
409

5
409

5
409

2.Nadwyżka ze sprzedaży
akcji

30
071

30
071

 

 

 

 

3. Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek zagranicznych

-47

-58

-61

-64

-67

8

4. Zyski zatrzymane

56
995

73
629

32
402

28
216

26
406

19
744

5.Zmiany zalożeń
aktuarialnych w tym podatek odroczony

37

-21

0

0

0

0

Ia. Kapitał własny
przypadający na udziały niekontrolujące

0

0

0

0

0

0

4. Kapitały mniejszości

0

0

0

0

0

0

II. Rezerwy na
zobowiązania

6 131

4 959

4 719

3 714

3 379

4 774

1. Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

5
966

4
783

4
576

3
619

3
300

4
687

2. Rezerwy z tytułu
świadczeń pracowniczych

165

176

143

95

79

86

III. Zobowiązanie
długoterminowe

54 474

34 519

49 739

26 063

11 141

17 495

1. Kredyty i pożyczki

34
518

23
790

38
542

18
393

4
388

12
595

2. Zobowiązania
długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

19
956

10
729

11
198

7
671

6
753

4
899

III. Zobowiązania
krótkoterminowe

60 377

48 413

41 919

66 201

66 246

44 138

1. Kredyty i pożyczki

1
972

1
172

3
777

20
492

25
287

15
353

2. Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

7
729

4
929

4
519

4
251

3
821

4
286

3. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

48
250

40
046

32
235

40
146

35
918

23
467

4. Zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego

0

7

0

9

2

0

5. Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych

2
426

2
258

1
388

1
304

1
218

1
032

IV. Otrzymane dotacje

2 437

1 577

1 647

2 213

2 664

5 046

PASYWA  RAZEM

217
633

170
177

135
775

131
752

115
178

96
614

 

Bilans Pasywa
(dane roczne)

31.06.2017

31.03.2017

31.12.2016

30.09.2016

30.06.2016

31.03.2016

31.12.2015

30.09.2015

30.06.2015

31.03.2015

I. Kapitał własny ogółem

101 424

99 609

94 215

91 567

87 255

84 116

80 709

46 690

43 197

40 993

1. Kapitał akcyjny

7
159

7
159

7
159

7
159

7
159

7
159

7
159

5
409

5
409

5
409

2.Nadwyżka ze sprzedaży
akcji

30
071

30
071

30
071

30
071

30
071

30
071

30
071

 

 

 

3. Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek zagranicznych

-60

-60

-47

-40

-15

-57

-58

-59

-40

-68

4. Zyski zatrzymane

64
198

62
383

56
995

54
398

50
061

46
964

43
558

41
340

37
827

35
652

5.Zmiany zalożeń
aktuarialnych w tym podatek odroczony

3

2

37

-21

-21

-21

-21

0

0

0

Ia. Kapitał własny
przypadający na udziały niekontrolujące

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Kapitały mniejszości

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Rezerwy na zobowiązania

6 382

6 269

6 131

5 323

4 989

4 951

4 959

4 987

4 825

4 937

1. Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

6
217

6
104

5
966

5
146

4
812

4
774

4
783

4
844

4
682

4
794

2. Rezerwy z tytułu
świadczeń pracowniczych

165

165

165

176

176

176

176

143

143

143

III. Zobowiązanie
długoterminowe

57 545

56 642

54 474

51 225

46 001

42 372

34 519

39 378

42 633

45 391

1. Kredyty i pożyczki

39
057

38
810

34
518

33
312

34
098

31
783

23
790

28
871

33
264

35
315

2. Zobowiązania
długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

18
489

17
832

19
956

17
913

11
904

10
589

10
729

10
507

9
369

10
076

III. Zobowiązania
krótkoterminowe

71 747

73 774

60 377

61 155

59 059

58 639

48 413

49 612

47 802

43 916

1. Kredyty i pożyczki

2
271

2
296

1
972

1
187

1
182

1
177

1
172

1
163

2
624

3
346

2. Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

8
034

7
460

7
729

11
048

5
521

5
083

4
929

4
619

4
367

4
262

3. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

57
488

60
811

48
250

46
187

50
126

49
799

40
046

42
071

39
013

34
698

4. Zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego

61

348

0

495

68

97

7

9

17

5

5. Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych

2
892

2
860

2
426

2
238

2
161

2
483

2
258

1
750

1
781

1
605

IV. Otrzymane dotacje

5 158

2 350

2 437

1 338

1 418

1 497

1 577

1 656

1 736

1 815

PASYWA  RAZEM

238
255

238
645

217
633

210
608

198
722

191
575

170
177

142
323

140
192

137
052

CASH FLOW
(dane roczne)

2016

2015

2014

2013

2012

Przepływy środków
pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

 

 

 

Zysk
brutto

16
776

14
163,00

6
175

2
323

2
520

Korekty
razem, w tym:

-8 026

11 465,00

2 511

8 723

4 873

Amortyzacja

7
851

6
567,00

6
905

6
586

5
285

Zysk /
strata z tytułu różnic kursowych

842

13,00


–    


–    


–     

Odsetki
i udziały w zyskach (dywidendy)

1
264

1
819,00

2
295

2
325

2
420

Zysk
(strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

-217

-33,00

-44

-11

-172

Zmiana
stanu rezerw

-11

7,00

320

4

260

Zmiana
stanu zapasów

-7
681

-4
428,00

1
311

-4
669

-8
518

Zmiana
stanu należności

-17
313

1
673,00

1
126

1
198

-6
576

Zmiana
stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

8
371

8
543,00

-7
836

4
321

12
639

Zmiana
stanu rozliczeń międzyokresowych

860

-70,00

-566

-451

-2
382

Zapłacony
podatek dochodowy

-2
900

-2
790,00

-424

-513

-714

Inne
korekty

-907

162,00

-576

-67

2
631

Przepływy pieniężne
netto z działalności operacyjnej

8 749

25 627,00

8 686

11 046

7 393

 

 

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

 

 

Wpływy
ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

227

162

34

3

15

Wydatki
na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowe aktywa trwałe

-28
095

-3
360

-1
877

-13
861

-1
850

Przepływy pieniężne
netto z działalności inwestycyjnej

-27 868

-3 197

-1 843

-13 858

-1 835

 

 

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

 

 

Wpływy
netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału

31
821

Wpływy z
tytułu kredytów i pożyczek

12
699

102

16
148

20
370

5
627

inne
wpływy finasowe w tym odsetki

343

1

 

 

 

Wydatki
z tytułu:

-15 483

-24 133

-22 749

-17 002

-11 131

Spłaty
kredytów i pożyczek

-1
172

-17
458

-12
714

-11
160

-3
900

Płatności
zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-12
704

-4
855

-7
740

-3
517

-4
811

Odsetki

-1
607

-1
819

-2
295

-2
325

-2
420

Przepływy pieniężne
netto z działalności finansowej

-2 441

7 792

-6 601

3 368

-5 504

 

 

 

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto razem

-21559

30222

242

556

54

Zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic kursowych

                   –     

7

                   –     

                   –     

                  –     

Środki pieniężne na początek
roku

31 610

1 381

1 139

583

529

Środki pieniężne na
koniec roku

10 051

31 610

1 381

1 139

583

 

CASH FLOW
(dane roczne)

I H 2017

I H 2016

I H 2015

I H 2014

Przepływy środków
pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

 

 

Zysk
brutto

10
375

8
146

6
893

1
924

Korekty
razem, w tym:

7
470

-11
172

4
769

3
597

Zyski
(straty) przypadające na udziału niekontrolujące

0

 

 

 

zysk na
okazyjnym nabyciu udziałów

-96

 

 

 

Amortyzacja

5
158

3
624

3
237

2
790

Zysk /
strata z tytułu różnic kursowych

-1
032

498

-221

25

Odsetki
i udziały w zyskach (dywidendy)

950

504

897

1
160

Zysk
(strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

-54

-156

                  
–    

54

Zmiana
stanu rezerw

0

0

                  
–    

                
–    

Zmiana
stanu zapasów

2
054

-2
476

5
219

4
305

Zmiana
stanu należności

-4
250

-22
051

-10
493

691

Zmiana
stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

6
509

9
983

7
176

-4
509

Zmiana
stanu rozliczeń międzyokresowych

-279

-159

89

-159

Zapłacony
podatek dochodowy

-1
325

-1
415

-1
328

-560

Inne
korekty

-164

476

192

-200

Przepływy pieniężne
netto z działalności operacyjnej

17 844

-3 026

11 662

5 521

 

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

 

Wpływy  ze
zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

64

163

                  
–    

                
–    

Inne
wpływy inwestycyjne (srodki pienieżne uzyskane  w ramach nabycia Moulds/FFK

559

 

 

 

Wydatki
na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowe aktywa trwałe

-10
473

-6
182

-1
671

-1276

Wydatki
na aktywa finansowe, w tym: zapłąta za udziały Moulds

-600

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto z działalności inwestycyjnej

-10 450

-6 019

-1 671

-1276

 

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

 

Wpływy
z tytułu:

10 617

11 487

0

1 390

Wpływy
netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału

Wpływy z
tytułu kredytów i pożyczek

10
579

11
255

                  
–    

1
390

inne
wpływy finasowe w tym odsetki

38

232

 

 

Wydatki
z tytułu:

-13 815

-4 693

-9 565

-5 942

Spłaty
kredytów i pożyczek

-8
356

-938

-6
431

-1
479

Płatności
zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-4
471

-3
020

-2
237

-3
303

Odsetki

-946

-735

-897

-1
160

Innw
wydatki finansowe

 

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto z działalności finansowej

-3 199

6 793

-9 565

-4552

 

 

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto razem

4 194

-2 252

426

-306

Zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic kursowych

-6

-2

19

5

Środki pieniężne na
początek roku

10 051

31 610

1 381

1 139

Środki pieniężne na
koniec roku

14 245

29 357

1 826

838

Dywidendy

PODZIAŁ ZYSKU

Podział zysku za 2015 r.

ZWZ Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 348 § 3 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2016 z dnia 11 maja 2016 roku postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w wysokości 2.072.889,94 zł na kapitał zapasowy.-

Podział zysku za 2016 r.

Uchwalą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku ZWZ Emitenta, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2017 z dnia 08 maja 2017 roku, Emitent postanowił przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 1.360.248,00 zł (z łącznej kwoty zysku w wysokości 4.400.869,25 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Kwota dywidendy: 1.360.248, 00 PLN
Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta.
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,19 zł na akcję.
Dzień dywidendy: 12 lipca 2017 r.
Termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r.

POLITYKA DYWIDEND SPÓŁKI

Dywidenda wypłacana jest na podstawie przepisów KSH. Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń ani uprzywilejowań w zakresie prawa do dywidendy.

Z zysków za lata obrotowe 2012-2015 Spółka nie dokonywała wypłat dywidendy. Spółki Grupy Kapitałowej KGL S.A. wypracowane zyski za rok 2014 przeznaczyły w całości na kapitały zapasowe.

W dniu 31 marca 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy.

Zarząd Emitent postanowił odejść od przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z 22 czerwca 2015 r. polityki dywidendy w odniesieniu do roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i zamierza wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o podział części zysku Spółki za 2016 roku w wysokości 0,19 zł na akcję co stanowi łączną kwotę 1.360.248 zł.

Decyzja Zarządu została podjęta po uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Grupy Kapitałowej Emitenta służących realizacji rozwoju działalności i zwiększeniu wartości Grupy Kapitałowej Emitenta. W opinii Zarządu potrzeby finansowe Grupy KGL są zabezpieczone (w tym zarówno w obszarze utrzymania płynności bieżącej jak i pokrycia potrzeb finansowania inwestycji). Zdaniem Zarządu Grupy, znaczący wzrost wyników finansowych, stabilność finansowa Grupy w zakresie płynności stanowią okoliczności umożliwiające podział części zysku pomiędzy akcjonariuszy.

Wcześniej (tj. z godnie z uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.) Zarząd nie przewidywał wypłaty dywidendy  za lata 2015-2017 i zakładał że środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących i przyszłych inwestycji oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości Grupy Kapitałowej. Niemniej w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających podział części zysku między akcjonariuszy Zarząd nie wykluczał zmiany powyższej uchwały.

Audytor

Biegły rewidentem dokonującym badania i przeglądu informacji finansowych Grupy KGL jest:

Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. Na dzień dokonania badania w imieniu BDO Sp. z o.o. działała dr Anna Biernaziuk, Biegły Rewident wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 173. Badania Kluczowym Biegłym Rewidentem przeprowadzającym badanie była Katarzyna Rydz, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 12459.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (w tym także zamieszczonymi w Prospekcie w związku z oferta publiczną Akcji serii C Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi jak również nie został zwolniony przez Emitenta. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonał zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe.

Kontakt

Biuro Relacji Inwestorskich

Magdalena Dziekańska

tel.(+48)22 321 30 00

e-mail: ri@kgl.pl