pl en
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat
(dane roczne)

2016

2015

2014

I. Przychody ze sprzedaży
produktów

136
797

117
651

97
547

II. Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

153
727

131
589

111
375

III. Przychody ze sprzedaży

290
524

249
240

208
922

IV. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

108
226

90
639

79
481

V. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

135
579

117
351

101
073

VI. Zysk  (strata)
brutto na sprzedaży

46 719

41 249

28 367

VII. Pozostałe przychody
operacyjne

1344,47

1080

1
540

VIII. Koszty sprzedaży i
ogólnego zarządu

27
089

23
765

20
333

IX. Pozostałe koszty
operacyjne

1776,77

2110

502

X. Zysk operacyjny

19 198

16 455

9
072

XI. Przychody finansowe

385,172

70

493

XII. Koszty finansowe

2
807

2
361

3
391

XIII. Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

16 776

14 163

6 175

XIII. Podatek dochodowy

3338,61

3008

1
407

XIV. Zysk (strata) netto z
działalności kontynuowanej

13
437

11
155

4
768

XV. Zysk (strata) z
działalności zaniechanej

0

0

0

XVI. Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej

13
437

11
155

4
768

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca na udziały
niekontrolujące

0

0

0

Zysk (strata) netto na
działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom
jednostki dominującej

13
437

11
155

4
768

 

Bilans Aktywa
(dane roczne)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

I. Aktywa trwałe

111
849

72
298

71
507

64
863

1. Wartości niematerialne i
prawne

187

188

140

161

2. Rzeczowe aktywa trwałe

111
310

71
950

71
235

64
697

3. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

46

59

0

0

4. Należności
długoterminowe

307

101

132

5

II. Aktywa przeznaczone do
sprzedaży

234

0

0

0

III. Aktywa obrotowe
krótkoterminowe

105
550

97
880

64
268

66
889

1. Zapasy

46
994

39
312

34
885

36
196

2. Należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe należności

47
873

26
190

27
016

28
269

3. Należności z tytułu
podatku dochodowego

633

767

986

1
284

4. Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

10
051

31
610

1
381

1
139

AKTYWA  RAZEM

217 633

170 177

135 775

131 752

 

Bilans Pasywa
(dane roczne)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

I. Kapitał własny ogółem

94 215

80 709

37 751

33 560

1. Kapitał akcyjny

7
159

7
159

5
409

5
409

2.Nadwyżka ze sprzedaży
akcji

30
071

30
071

 

 

3. Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek zagranicznych

-47

-58

-61

-64

4. Zyski zatrzymane

56
995

73
629

32
402

28
216

5.Zmiany zalożeń
aktuarialnych w tym podatek odroczony

37

-21

0

0

Ia. Kapitał własny
przypadający na udziały niekontrolujące

0

0

0

0

4. Kapitały mniejszości

0

0

0

0

II. Rezerwy na
zobowiązania

6 131

4 959

4 719

3 714

1. Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

5
966

4
783

4
576

3
619

2. Rezerwy z tytułu
świadczeń pracowniczych

165

176

143

95

III. Zobowiązanie
długoterminowe

54 474

34 519

49 739

26 063

1. Kredyty i pożyczki

34
518

23
790

38
542

18
393

2. Zobowiązania
długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

19
956

10
729

11
198

7
671

III. Zobowiązania
krótkoterminowe

60 377

48 413

41 919

66 201

1. Kredyty i pożyczki

1
972

1
172

3
777

20
492

2. Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

7
729

4
929

4
519

4
251

3. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

48
250

40
046

32
235

40
146

4. Zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego

0

7

0

9

5. Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych

2
426

2
258

1
388

1
304

IV. Otrzymane dotacje

2 437

1 577

1 647

2 213

PASYWA  RAZEM

217
633

170
177

135
775

131
752

 

CASH FLOW
(dane roczne)

2016

2015

2014

Przepływy środków
pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk
brutto

16
776

14
163,00

6
175

Korekty
razem, w tym:

-8 026

11 465,00

2 511

Amortyzacja

7
851

6
567,00

6
905

Zysk /
strata z tytułu różnic kursowych

842

13,00


–    

Odsetki
i udziały w zyskach (dywidendy)

1
264

1
819,00

2
295

Zysk
(strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

-217

-33,00

-44

Zmiana
stanu rezerw

-11

7,00

320

Zmiana
stanu zapasów

-7
681

-4
428,00

1
311

Zmiana
stanu należności

-17
313

1
673,00

1
126

Zmiana
stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

8
371

8
543,00

-7
836

Zmiana
stanu rozliczeń międzyokresowych

860

-70,00

-566

Zapłacony
podatek dochodowy

-2
900

-2
790,00

-424

Inne
korekty

-907

162,00

-576

Przepływy pieniężne
netto z działalności operacyjnej

8 749

25 627,00

8 686

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Wpływy
ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

227

162

34

Wydatki
na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowe aktywa trwałe

-28
095

-3
360

-1
877

Przepływy pieniężne
netto z działalności inwestycyjnej

-27 868

-3 197

-1 843

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

Wpływy
netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału

31
821

Wpływy z
tytułu kredytów i pożyczek

12
699

102

16
148

inne
wpływy finasowe w tym odsetki

343

1

 

Wydatki
z tytułu:

-15 483

-24 133

-22 749

Spłaty
kredytów i pożyczek

-1
172

-17
458

-12
714

Płatności
zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-12
704

-4
855

-7
740

Odsetki

-1
607

-1
819

-2
295

Przepływy pieniężne
netto z działalności finansowej

-2 441

7 792

-6 601

 

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto razem

-21559

30222

242

Zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic kursowych

                   –     

7

                   –     

Środki pieniężne na początek
roku

31 610

1 381

1 139

Środki pieniężne na
koniec roku

10 051

31 610

1 381

 

CASH FLOW
(dane roczne)

I H 2017

I H 2016

I H 2015

I H 2014

Przepływy środków
pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

 

 

Zysk
brutto

10
375

8
146

6
893

1
924

Korekty
razem, w tym:

7
470

-11
172

4
769

3
597

Zyski
(straty) przypadające na udziału niekontrolujące

0

 

 

 

zysk na
okazyjnym nabyciu udziałów

-96

 

 

 

Amortyzacja

5
158

3
624

3
237

2
790

Zysk /
strata z tytułu różnic kursowych

-1
032

498

-221

25

Odsetki
i udziały w zyskach (dywidendy)

950

504

897

1
160

Zysk
(strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

-54

-156


–    

54

Zmiana
stanu rezerw

0

0


–    


–    

Zmiana
stanu zapasów

2
054

-2
476

5
219

4
305

Zmiana
stanu należności

-4
250

-22
051

-10
493

691

Zmiana
stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

6
509

9
983

7
176

-4
509

Zmiana
stanu rozliczeń międzyokresowych

-279

-159

89

-159

Zapłacony
podatek dochodowy

-1
325

-1
415

-1
328

-560

Inne
korekty

-164

476

192

-200

Przepływy pieniężne
netto z działalności operacyjnej

17 844

-3 026

11 662

5 521

 

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

 

Wpływy  ze
zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

64

163


–    


–    

Inne
wpływy inwestycyjne (srodki pienieżne uzyskane  w ramach nabycia Moulds/FFK

559

 

 

 

Wydatki
na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowe aktywa trwałe

-10
473

-6
182

-1
671

-1276

Wydatki
na aktywa finansowe, w tym: zapłąta za udziały Moulds

-600

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto z działalności inwestycyjnej

-10 450

-6 019

-1 671

-1276

 

 

 

 

 

Przepływy środków
pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

 

Wpływy
z tytułu:

10 617

11 487

0

1 390

Wpływy
netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału

Wpływy z
tytułu kredytów i pożyczek

10
579

11
255


–    

1
390

inne
wpływy finasowe w tym odsetki

38

232

 

 

Wydatki
z tytułu:

-13 815

-4 693

-9 565

-5 942

Spłaty
kredytów i pożyczek

-8
356

-938

-6
431

-1
479

Płatności
zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-4
471

-3
020

-2
237

-3
303

Odsetki

-946

-735

-897

-1
160

Innw
wydatki finansowe

 

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto z działalności finansowej

-3 199

6 793

-9 565

-4552

 

 

 

 

 

Przepływy pieniężne
netto razem

4 194

-2 252

426

-306

Zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic kursowych

-6

-2

19

5

Środki pieniężne na
początek roku

10 051

31 610

1 381

1 139

Środki pieniężne na
koniec roku

14 245

29 357

1 826

838

Dywidendy

PODZIAŁ ZYSKU

Podział zysku za 2015 r.

ZWZ Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 348 § 3 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2016 z dnia 11 maja 2016 roku postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w wysokości 2.072.889,94 zł na kapitał zapasowy.-

Podział zysku za 2016 r.

Uchwalą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku ZWZ Emitenta, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2017 z dnia 08 maja 2017 roku, Emitent postanowił przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 1.360.248,00 zł (z łącznej kwoty zysku w wysokości 4.400.869,25 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Kwota dywidendy: 1.360.248, 00 PLN
Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta.
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,19 zł na akcję.
Dzień dywidendy: 12 lipca 2017 r.
Termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r.

POLITYKA DYWIDEND SPÓŁKI

Dywidenda wypłacana jest na podstawie przepisów KSH. Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń ani uprzywilejowań w zakresie prawa do dywidendy.

Z zysków za lata obrotowe 2012-2015 Spółka nie dokonywała wypłat dywidendy. Spółki Grupy Kapitałowej KGL S.A. wypracowane zyski za rok 2014 przeznaczyły w całości na kapitały zapasowe.

W dniu 31 marca 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy.

Zarząd Emitent postanowił odejść od przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z 22 czerwca 2015 r. polityki dywidendy w odniesieniu do roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i zamierza wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o podział części zysku Spółki za 2016 roku w wysokości 0,19 zł na akcję co stanowi łączną kwotę 1.360.248 zł.

Decyzja Zarządu została podjęta po uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Grupy Kapitałowej Emitenta służących realizacji rozwoju działalności i zwiększeniu wartości Grupy Kapitałowej Emitenta. W opinii Zarządu potrzeby finansowe Grupy KGL są zabezpieczone (w tym zarówno w obszarze utrzymania płynności bieżącej jak i pokrycia potrzeb finansowania inwestycji). Zdaniem Zarządu Grupy, znaczący wzrost wyników finansowych, stabilność finansowa Grupy w zakresie płynności stanowią okoliczności umożliwiające podział części zysku pomiędzy akcjonariuszy.

Wcześniej (tj. z godnie z uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.) Zarząd nie przewidywał wypłaty dywidendy  za lata 2015-2017 i zakładał że środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących i przyszłych inwestycji oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości Grupy Kapitałowej. Niemniej w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających podział części zysku między akcjonariuszy Zarząd nie wykluczał zmiany powyższej uchwały.

Audytor

Biegły rewidentem dokonującym badania i przeglądu informacji finansowych Grupy KGL jest:

Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. Na dzień dokonania badania w imieniu BDO Sp. z o.o. działała dr Anna Biernaziuk, Biegły Rewident wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 173. Badania Kluczowym Biegłym Rewidentem przeprowadzającym badanie była Katarzyna Rydz, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 12459.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (w tym także zamieszczonymi w Prospekcie w związku z oferta publiczną Akcji serii C Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi jak również nie został zwolniony przez Emitenta. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonał zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe.

Kontakt

Biuro Relacji Inwestorskich

Magdalena Dziekańska

tel.(+48)22 321 30 00

e-mail: ri@kgl.pl