pl en
Władze
Zarząd

zarzad

Zgodnie z §7 Statutu, Zarząd Spółki składa się z 1 lub większej liczby Członków. Rada Nadzorcza określa liczbę oraz powołuje Członków Zarządu przez ich powołanie..

Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat. Rada Nadzorcza może odwołać bądź zawiesić w czynnościach Członka Zarządu jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się zwłaszcza trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji Członka Zarządu, jak również zajmowanie się bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w szczególności przez posiadanie bądź nabycie akcji lub udziałów w spółce konkurencyjnej albo przystąpienie do spółki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wspólnik bądź członek jej organów zarządzających lub nadzorczych bądź reprezentowanie spółki konkurencyjnej jako pełnomocnik (z wyłączeniem spółek zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych).

Zgodnie z art. 368 § 4 KSH, każdy z członków Zarządu Emitenta może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, a przed tym dniem wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

Aktualnie w Zarządzie Emitenta zasiadają wyłącznie mężczyźni, zaś funkcje w Radzie Nadzorczej pełnią również kobiety. Przy wyborze kandydatów na członków organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i efektywność. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru nie są podyktowane płcią. Emitent nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych.

Prezes Zarządu - Krzysztof Stanisław Gromkowski

Kadencja od 9 czerwca 2016 do 9 czerwca 2021 r.

Kompetencje w Spółce: Pełni funkcje doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie doradztwa technicznego polegającego na optymalizacji działania sieci energetycznych, rozbudowy infrastruktury budowlanej oraz innych zagadnień związanych z tym obszarem.

Wiedza i doświadczenie zawodowe

Krzysztof Gromkowski posiada wykształcenie średnie, w 1981 r. ukończył Technikum Geologiczne w Warszawie, uzyskał tytuł technika geologa.

Krzysztof Stanisław Gromkowski posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 1992 r. własnej działalności gospodarczej.

Krzysztof Stanisław Gromkowski posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi.

Doświadczenie zawodowe

 • w latach 1992 – 2001 – wspólnik w spółce cywilnej Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski,
 • od listopada 2001 do maja 2003 – wiceprezes Zarządu Emitenta,
 • od maja 2003r. – prezes zarządu Emitenta,
 • od czerwca 2002 – dyrektor litewskiej spółki UAB Korporacja KGL
 • od sierpnia 2006 – prezes zarządu w spółce Marcato
 • od grudnia 2003 – prezes zarządu w spółce CEP Polska.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze

Obecnie Krzysztof Gromkowski pełni następujące funkcje w organach zarządzających spółek kapitałowych:

 • Korporacja KGL S.A. – prezes zarządu,
 • Marcato Sp. z o.o. – prezes zarządu,
 • C.E.P. Polska Sp. z o.o. – prezes zarządu,
 • UAB Korporacja KGL – dyrektor

W okresie ostatnich 5 lat Krzysztof Stanisław Gromkowski nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych, niż wskazane powyżej.

POSIADANE UDZIAŁY

  Liczba akcji Udziały w kapitale Liczba głosów Udział w WZ
Krzysztof Gromkowski 1 352 300 18,89% 2 354 588 21,08%
uprzywilejowane 1 002 288 14,00% 2 004 576 17,95%
na okaziciela 350 012 4,89% 350 012 3,13%

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat:

 • Krzysztof Gromkowski nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Krzysztof Gromkowski pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Krzysztofa Gromkowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Krzysztof Gromkowski nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Krzysztof Gromkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 • nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
 • w stosunku do Krzysztofa Gromkowskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Okulus

Kadencja od 9 czerwca 2016 do 9 czerwca 2021 r.

Kompetencje w Spółce: Pełni funkcje  doradcze związane z podnoszeniem standardów jakości, organizacji pracy Spółki, analizy wymagań dotyczących uzyskania certyfikatów jakości (ISO, BRC), bieżącego monitoringu jakości usług i organizacji pracy KGL.

Wiedza i doświadczenie zawodowe

Zbigniew Okulus posiada wykształcenie średnie ekonomiczne, w 1979 r. ukończył Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego w Warszawie o profilu: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych.

Zbigniew Okulus posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od września 2004 r. własnej działalności gospodarczej, oraz przez uczestnictwo w niżej wymienionych spółkach kapitałowych.

Zbigniew Okulus posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi oraz spółkami produkcyjnymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1992-2001 – wspólnik w spółce cywilnej Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski,
 • od listopada 2001 r. – wiceprezes zarządu Emitenta,
 • od sierpnia 2006 r. do października 2008 r. – wiceprezes zarządu w spółce Marcato,
 • od listopada 2008 r. – członek rady nadzorczej Marcato,
 • od grudnia 2003 r. – wiceprezes zarządu spółki CEP Polska.
Ponadto w latach 1999 -2002 Zbigniew Okulus był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Farmaceutycznych ARGON S.A. z siedzibą w Łodzi.

 

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze

Obecnie Zbigniew Okulus pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub
administracyjnych spółek kapitałowych:

 • Korporacja KGL S.A. – wiceprezes zarządu Emitenta,
 • Marcato – członek rady nadzorczej,
 • C.E.P. Polska Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat Zbigniew Okulus nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej

POSIADANE UDZIAŁY

  Liczba akcji Udziały w kapitale Liczba głosów Udział w WZ
Zbigniew Okulus 1 352 300 18,89% 2 354 588 21,08%
uprzywilejowane 1 002 288 14,00% 2 004 576 17,95%
na okaziciela 350 012 4,89% 350 012 3,13%

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat:

 • Zbigniew Okulus nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
  nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Zbigniew Okulus pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Zbigniewa Okulusa ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Zbigniew Okulus nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Zbigniew Okulus nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 • nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
 • w stosunku do Zbigniewa Okulusa nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587, i art. 590 – 591 KSH
Wiceprezes Zarządu - Lech Skibiński

Kadencja od 9 czerwca 2016 do 9 czerwca 2021 r.

Kompetencje w Spółce: Pełni funkcje doradztwa technicznego związanego z infrastrukturą produkcyjną, implementacji nowych rozwiązań związanych z optymalizacją procesów w obszarze produkcji, rozwojem nowych produktów i badaniem trendów produktowych.

Wiedza i doświadczenie zawodowe

Lech Skibiński posiada wykształcenie wyższe, w 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Finanse i Bankowość, specjalność – finanse międzynarodowe.

W 2004 r. ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, specjalność – zarządzanie finansami.

Lech Skibiński posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 2007r. własnej działalności gospodarczej, obecnie pod nazwą: „LS Consulting – Lech  Skibiński” oraz  przez uczestnictwo w  niżej wymienionych spółkach kapitałowych. Lech Skibiński posiada także ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi oraz spółkami produkcyjnymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1992 r. – 2001 r. – wspólnik w spółce Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski,
 • od listopada 2001 r. do maja 2003 r. – prezes zarządu Emitenta,
 • od maja 2003 r. – wiceprezes zarządu Emitenta,
 • od sierpnia 2004 r – wiceprezes zarządu Marcato,
 • od grudnia 2003 r. – wiceprezes zarządu spółki CEP Polska,
 • od stycznia 2013 r. – zastępca dyrektora spółki UAB Korporacja KGL.

Lech Skibiński odbył także szereg szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem:

 • styczeń 2003 r. – Hedging – szkolenie z zakresu efektywnego zabezpieczenia  ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie,
 • styczeń 2004 r. – szkolenie z zakresu oceny kondycji finansowej kontrahenta,
 • styczeń 2006 r. – szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie,
 • czerwiec 2012 r. – szkolenie PEP the Personal Efficiency Program.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze

Obecnie Lech Skibiński pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych spółek kapitałowych:

 • Korporacja KGL S.A. – wiceprezes zarządu,
 • Marcato Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu
 • C.E.P. Polska Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu,
 • UAB Korporacja KGL – zastępca dyrektora.

W okresie ostatnich 5 lat Lech Skibiński nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej

POSIADANE UDZIAŁY

  Liczba akcji Udziały w kapitale Liczba głosów Udział w WZ
Lech Skibiński 1 352 300 18,89% 2 354 588 21,08%
uprzywilejowane 1 002 288 14,00% 2 004 576 17,95%
na okaziciela 350 012 4,89% 350 012 3,13%

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat:

 • Lech Skibiński nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
  nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Lech Skibiński pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Lecha Skibińskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Lech Skibiński nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Lech Skibiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 • nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
 • w stosunku do Lecha Skibińskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587, i art. 590 – 591 KSH
Wiceprezes Zarządu - Ireneusz Strzelczak

Kadencja od 9 czerwca 2016 do 9 czerwca 2021 r.

Kompetencje w Spółce: Pełni  funkcje  doradcze  i  informatyczne  polegające  na  pozyskiwaniu  i  wdrożeniach  narzędzi informatycznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania i rozwoju Emitenta.

Wiedza i doświadczenie zawodowe

Ireneusz Strzelczak posiada wykształcenie wyższe, w 1984 r. ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, specjalność – matematyka teoretyczna.

Ireneusz Strzelczak posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 2007r. własnej działalności gospodarczej, obecnie pod nazwą: „Ireneusz Strzelczak” oraz przez uczestnictwo w niżej wymienionych spółkach kapitałowych.

Ireneusz Strzelczak posiada doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • od listopada 2001 r. – wiceprezes zarządu Emitenta,
 • od sierpnia 2006 r. do października 2008 r. – wiceprezes zarządu w Marcato,
 • od listopada 2008 r. – członek rady nadzorczej w spółce Marcato,
 • od  grudnia 2003 r. – wiceprezes zarządu w C.E.P. Polska.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze

Obecnie Ireneusz Strzelczak pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych spółek kapitałowych:

 • Korporacja KGL S.A. – wiceprezes zarządu,
 • C.E.P. Polska Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu,
 • Marcato Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej.

W okresie ostatnich 5 lat Ireneusz Strzelczak nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej

POSIADANE UDZIAŁY

  Liczba akcji Udziały w kapitale Liczba głosów Udział w WZ
Ireneusz Strzelczak 1 352 300 18,89% 2 354 588 21,08%
uprzywilejowane 1 002 288 14,00% 2 004 576 17,95%
na okaziciela 350 012 4,89% 350 012 3,13%

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat:

 • Ireneusz Strzelczak nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Ireneusz Strzelczak pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Ireneusza Strzelczaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Ireneusz Strzelczak nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Ireneusz Strzelczak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 • nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
 • w stosunku do Ireneusz Strzelczak nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587, i art. 590 – 591 KSH
Rada nadzorcza
Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:

Imię i nazwisko Funkcja Początek obecnej kadencji Koniec Kadencji
Tomasz Dziekan Przewodniczący
Rady Nadzorczej
9 czerwca 2016 9 czerwca 2021
Artur Lebiedziński Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej
9 czerwca 2016 9 czerwca 2021
Hanna Skibińska Członek Rady Nadzorczej 9 czerwca 2016 9 czerwca 2021
Lilianna Gromkowska Członek Rady Nadzorczej 9 czerwca 2016 9 czerwca 2021
Bożena Okulus Członek Rady Nadzorczej 9 czerwca 2016 9 czerwca 2021
Maciej Gromkowski Członek Rady Nadzorczej 9 czerwca 2016 9 czerwca 2021

 

Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w miejscu siedziby Emitenta (adres: Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin)

Członkowie niezależni:

 • Tomasz Dziekan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Lebiedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Konflikty interesów:
Zgodnie z oświadczeniami członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta pomiędzy niektórymi Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej występują następujące powiązania rodzinne i faktyczne:

 • Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu – jest małżonkiem Lilianny Gromkowskiej – Członka Rady Nadzorczej oraz ojcem Macieja Gromkowskiego, również Członka Rady Nadzorczej,
 • Lilianna Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej jest małżonką Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego – Prezesa Zarządu i matką Macieja Gromkowskiego – Członka Rady Nadzorczej,
 • Maciej Gromkowski – Członek Rady Nadzorczej jest synem Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Liliany Gromkowskiej – Członka Rady Nadzorczej,
 • Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu – jest małżonkiem Hanny Skibińskiej – Członka Rady Nadzorczej,
 • Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej jest małżonką Lecha Skibińskiego – Wiceprezesa Zarządu,
 • Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu – pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z Bożeną Okulus – Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej – pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze Zbigniewem Okulusem – Wiceprezesem Zarządu.

Sprawozdania Rady Nadzorczej za poszczególne lata

 

CFO

 

Piotr Mierzejewski – Dyrektor Finansowy (CFO)WIEDZA I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Piotr Mierzejewski posiada wykształcenie wyższe, w 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Finanse i Bankowość, specjalność – finanse międzynarodowe.

W 2004 r. ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, specjalność – zarządzanie finansami.

Piotr Mierzejewski jest członkiem organizacji ACCA.

Ponadto posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania, nabyte w ramach prowadzonej od kilku lat własnej działalności gospodarczej, obecnie pod nazwą: NUMERATI Piotr Mierzejewski. Piotr Mierzejewski posiada także niespełna dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami.

Piotr Mierzejewski odbył także szereg szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem:

 • kurs w MDDP Sp. z o.o. – program: „Akademia Dyrektora Finansowego”
 • szkolenia z zakresu efektywnego zabezpieczenia  ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie,
 • szkolenia z zakresu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego,
 • szkolenia z zakresu windykacji należności,
 • szkolenie PEP the Personal Efficiency Program,

Doświadczenie zawodowe:

 • od października 1999 r. związany z Emitentem przechodząc wiele szczebli działów finansowych (księgowość, kadry i płace, controling, windykacja) obecnie Dyrektor Finansowy Grupy KGL.
 • od lutego 2014 r. – własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Akcjonariat

Udział w kapitale
zakładowym Emitenta

Udział w głosach
na WZ Emitenta

Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w WZ
Lech Skibiński 1 337 300 18,68% 2 339 588 20,95%
Krzysztof Gromkowski 1 359 800 18,99% 2 362 088 21,15%
Ireneusz Strzelczak 1 359 800 18,99% 2 362 088 21,15%
Zbigniew Okulus 1 352 300 18,89% 2 354 588 21,08%
TFI Aviva Investors Poland* 709 771 9,91% 709 771 6,36%
OFE Nationale Nederlanden** 580 000 8,10% 580 000 5,20%
free float 452 729 6,32% 452 729 4,06%
RAZEM 7 159 200 100% 11 160 852 100%

* Stan posiadania TFI Aviva Investor Poland wg. informacji sprawozdawczej TFI na 31.12.2016 r.
** Stan posiadania OFE NATIONALE NEDERLANDEN wg. stanu zarejestrowanego na NWZ Spółki w dniu 7 czerwca 2017 r.

Zasady ładu

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Korporacja KGL Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Zasady Dobrych praktyk spełniane przez Grupę KGL

zwiń
Indywidualny Standard Raportowania

Spółka Korporacja KGL S.A. przyjęła Indywidualny Standard Raportowania (ISR).

Celem ISR jest wskazanie otwartego katalogu zdarzeń i okoliczności, o których Spółka zamierza informować w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zasady określone w niniejszym ISR będą miały wyłącznie charakter pomocniczy i uzupełniający w stosunku do obowiązujących regulacji prawnych.

Niniejszy Indywidualny standard raportowania zostaje wprowadzony do organizacji informacyjnej Grupy KGL w celu wsparcia i zwiększenia transparentności raportowania przez Grupę KGL obowiązków wynikających z:

 1. Rozporządzenia MAR (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2024 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/224/WE, 2003/225/WE i 2004/72/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r.,
 2. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.,
 3. Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim),

Niniejszy ISR, stanowi integralną (choć o uzupełniającym charakterze) część polityki informacyjnej Grupy KGL i w sposób precyzyjny określa zdarzenia spełniające (w opinii Emitenta) kryteria informacji poufnej.

Niniejszy ISR określa rodzaj, zakres i formę informacji, które mogą zostać przez Emitenta zakwalifikowane, jako informacja poufna w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) MAR oraz przekazane do wiadomości publicznej.

Materiał do pobrania: Indywidualny Standard Raportowania KGL

Spółka przekazuje raporty bieżące, w tym zawierające informacje poufne lub informacje stanowiące znaczącą zmianę informacji poufnej, za wykorzystaniem systemu ESPI równocześnie Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., do wiadomości publicznej, a także umieszcza je na stronie w sieci Internet pod adresem kgl.pl, w zakładce Relacje inwestorskie w sekcji raporty.

 

zwiń
Kontakt

Biuro Relacji Inwestorskich

Magdalena Dziekańska

tel.(+48)22 321 30 00

e-mail: ri@kgl.pl