W dniu 19 maja 2017 r powzięliśmy informację o podpisaniu umowy z NCBiR. Umowa określa zasady udzielenia przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania realizacji projektu pt. „Prace badawcze w zakresie opracowania bezodpadowej technologii produkcji spienionej folii poliestrowej(PET) wykonanej w 100% z recyklatu do wytwarzania opakowań termoodpornych z przeznaczeniem dla sektora przemysłu spożywczego” oraz prawa i obowiązki Stron, związane z realizacją projektu.

Spółka ubiegała się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/ poddziałanie 1.1.1, został rozpatrzony pozytywnie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBiR„) postanowiło przyznać Projektowi wnioskowane dofinansowanie.

Dofinansowanie projektu jest dużym sukcesem. Pozytywna rekomendacja NCBiR potwierdza fakt iż Grupa Kapitałowa KGL dąży do podniesienia poziomu innowacyjności oferowanych rozwiązań w produkcji opakowań dla sektora spożywczego. Dofinansowanie projektu jest dużym wsparciem dla Grupy KGL, które umożliwi Grupie dalszy rozwój nowoczesnych rozwiązań i technologii produkcji.

  • Całkowity koszt projektu wynosi: 12 517 087,30 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 602 351,82 zł
  • Rekomendowana przez NCBiR kwota dofinansowania: 5 602 351,82 zł