pl en
GM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26 wrzesień 2019 r.

Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2, art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 września 2019 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Mościskach , ul Postępu 20, 05-080 Izabelin.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 10 czerwca 2019 r.

Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Mościskach (05-080 Izabelin) ul. Postępu 20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 października 2018 r.

Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2, art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 października 2018 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Mościskach , ul Postępu 20, 05-080 Izabelin.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 5 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2018 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa przy ul. Ogrodowej 58.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 7 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte na ZWZ z dnia 7 czerwca 2017 r. 

Zarząd spółki KORPORACJA KGL S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN przy ul. Jana Pawła II 25, Warszawa, Budynek Atrium Tower.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (RECORD DATE), stosownie do treści art. 4061 § 1 KSH, był dzień 22 maja 2017 r.

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2017 roku.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 9 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte na ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.
http://www.kgl.pl/wp-content/uploads/2016/05/26-2016.pdf
http://www.kgl.pl/wp-content/uploads/2016/06/KGL_SA_ZWZ-09.06.2016.pdf

Zarząd spółki KORPORACJA KGL S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 czerwca 2016 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Sevilla w Mościskach, przy ul. Postępu 10 ( 05-080 Izabelin).

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 roku.

Przypominamy, że Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (RECORD DATE), stosownie do treści art. 4061 § 1 KSH, jest dzień 24 maja 2016 r.

REGULATIONS OF THE GENERAL MEETING

Ogólne zasady zwoływania WZ

Zgodnie z § 13 Statutu Emitenta Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie
albo w siedzibie Emitenta. Walne Zgromadzenia obradują jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po każdym zakończonym roku obrotowym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania przez uprawniony podmiot i powinno się odbyć najwcześniej jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia Zarządowi żądania (§ 3 ust. 6 Regulaminu WZA Emitenta).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez:

 • Zarząd,
 • Radę Nadzorczą,
 • akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów Emitenta.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwalony przez Walne Zgromadzenie Emitenta.

Statut nie upoważnia innych osób do zwołania Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Statut Emitenta nie przyznaje innym osobom uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądania zwołania takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, występującym z tym żądaniem przysługuje prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przewodniczącego wyznaczy Sąd Rejestrowy. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Sąd Rejestrowy akcjonariusze ci są uprawnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, należy powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego. Zgodnie z art. 400 § 4 KSH akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 KSH, podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odb
ycia zgromadzenia ma ponieść Emitent.

Ponadto, zgodnie z art. 401 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to w spółce publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W spółce publicznej Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone przez nich do porządku obrad. Emitent niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego u Emitenta, akcjonariusze zwołujący
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, żądający jego zwołania lub żądający umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawią Spółce dokumenty wskazujące, że przysługuje im uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądania jego zwołania bądź żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Emitenta na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, aby podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitent ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Odwołać lub zmienić warunki odbycia Walnego Zgromadzenia może z ważnych powodów tylko podmiot, który je zwołał, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie akcjonariuszy, Zarząd może je odwołać lub zmienić warunki jego odbycia tylko na wniosek tych Akcjonariuszy, którzy żądali jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie aż do chwili jego rozpoczęcia. Można odwołać Walne Zgromadzenie za pomocą środków, które zapewnią dotarcie informacji o odwołaniu do akcjonariuszy. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana warunków jego odbycia nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (§ 4 ust. 2, 4 – 5 Regulaminu WZA Emitenta).

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W takim wypadku, zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu WZA Emitenta, lista ta powinna zostać przesłana na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.

Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Zgodnie z § 8 ust 4 Regulaminu WZA Emitenta na liście obecności powinni być wskazani także pełnomocnicy akcjonariuszy, ich przedstawiciele, a także osoby działające jako organy akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub upoważnione do ich reprezentacji oraz osoby działające za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których jest mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. Osoby te będą umieszczone na liście w razie wykazania umocowania do działania za akcjonariusza bądź w jego imieniu. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (§ 8 ust 6 Regulaminu WZA Emitenta).

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być w miarę możliwości przedstawione akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny (§ 5 ust 1 Regulaminu WZA Emitenta).

Z zastrzeżeniem postanowień KSH oraz Statutu Emitenta Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji.

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH z każdą akcją związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Niemniej § 3 ust. 3 Statutu Emitenta przewiduje uprzywilejowanie akcji imiennych także w zakresie prawa głosu – na każdą taką akcję przypadają dwa głosy.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego
odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej. Ponieważ u Emitenta istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie Statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, będą powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia mogą być obecni także biegły rewident, dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób oraz eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź – po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad. Osoby te nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia oraz nie posiadają prawa do głosowania.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przez Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 421 § 4 KSH spółka publiczna w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań nad powziętymi uchwałami. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą z dnia 5 czerwca 2018 r. Emitent przyjął Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Prawa akcjonariuszy zw. z WZ

Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów Emitenta mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają wówczas przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Statut nie przewiduje odmiennych postanowień w tym zakresie.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Statut nie przewiduje odmiennych postanowień w tym zakresie.

Prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądania zwołania takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, występującym z tym żądaniem przysługuje prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przewodniczącego wyznaczy Sąd Rejestrowy. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Sąd Rejestrowy akcjonariusze ci są uprawnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo umieszczania określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Prawo zgłaszania Emitentowi projektów uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone przez nich do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tym zakresie.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Emitenta na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, aby podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zawiera:

 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W odniesieniu do akcji spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisanych na rachunku zbiorczym, za zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, uważa się również dokument o treści wskazanej powyżej, sporządzony w języku polskim lub angielskim i wystawiony przez posiadacza tego rachunku (art. 10a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitent ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. KDPW sporządza wykaz, o którym mowa wyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. KDPW udostępnia Emitentowi wykaz, o którym mowa wyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, KDPW wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego KDPW.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Sposób głosowania oraz podejmowania uchwał został szczegółowo omówiony w pkt III.21.2.5. Prospektu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH z każdą akcją związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.

Prawo żądania odpisów dokumentów oraz udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH, akcjonariuszowi służy prawo do żądania wydania odpisu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 421 § 3 KSH, akcjonariuszowi przysługuje prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
Ponadto, stosownie do art. 428 § 1 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
Ponadto każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia

W przypadku gdy uchwała Walnego Zgromadzenia jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Emitentowi powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz jest również uprawniony do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą.

Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej Emitenta w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia lub o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej przyznaje się akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, prawo do złożenia wniosku o podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw (rewident do spraw szczególnych).

Prawo do żądania imiennego świadectwa depozytowego

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH, akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Prawo żądania przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji.

Prawo do informacji o stosunku dominacji

Akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada u Emitenta, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Contact

General Assembly

e-mail: wz@kgl.pl